Informasjon om COVID-19

Siden oppdateres fortløpende – sist oppdatert 07:44 21/1

Våre sentre holder stengt

I tråd med myndighetenes påbud, holder Fitness24Seven midlertidig alle våre sentre stengt fra 10. november for å unngå spredning av coronaviruset. Foreløpig gjelder dette fram til 4. februar, men dere finner alltid oppdatert informasjonen på vår hjemmeside.

Vi beklager på det sterkeste de ulempene dette medfører for deg som medlem. Alle våre medlemskap er fryst fra 10.november frem til vi åpner våre treningssentre og alle dager som er lagret i fryseavviket vil automatisk bli gjenåpnet.

Vi kommer til å holde oss til kommunens og helsemyndighetenes tiltak og restriksjoner, og vi arbeider for å holde sentrene en smittefri sone og vil nå legge ekstra fokus på renhold.

Under perioden 10.11.2020 tom 04.02.2021 holder Fitness24Seven stengt alle sine treningssentre i Norge. Alle våre medlemmer har automatisk blitt fryst fra den 10.11.2020. Frysningen kommer fortsette til vi får åpne våre treningssentre igjen. Fitness24Seven fryser hele den perioden våre medlemmer har betalt for som vi har holdt stengt. Denne perioden er fryst og lagret i fryseavviket og vil automatisk vil gjenåpnet uten at våre medlemmer behøver å gjøre noe.

Vi følger hele tiden med på myndighetenes anbefalinger og restriksjoner, så vi kan direkte agere for å løse dette så gunstig som mulig for våre medlemmer.

Vi takker alle våre medlemmer for forståelse for dette i den vanskelige situasjonen hele landet er i for øyeblikket. Fitness24Seven ledelsen er i dialog for å løse de operative oppgavene og vil kontinuerlig komme med ny informasjon på vår hjemmeside.

Vi takker alle våre medlemmer for forståelse for dette i den vanskelige situasjonen hele landet er i for øyeblikket. Fitness24Seven ledelsen er i dialog for å løse de operative oppgavene og vil kontinuerlig komme med ny informasjon på vår hjemmeside.

Vi beklager for ulempene i Corona tiden. Vi forstår din bekymring. I mellomtiden må vi også huske på at Covid-19-utbruddet er blitt klassifisert av WHO som en global pandemi, noe som har resultert i at regjering/kommune innførte pålegg om stenging av treningsstudioene våre igjen.

Som medlem hos Fitness24Seven skjer betalingen forskuddsvis den 29. hver måned og er betaling for kommende kalendermåned. Medlemmer som har kontinuerlig abonnement, betaler hver måned automatisk via betalingsavtalen enten AvtaleGiro eller Gjentakende kortbetaling. Fitness24Sevens økonomi avdeling starter prosessen med å opprette fakturafiler mellom 5-10 dager før faktureringsdatoen den 29. hver måned.

I utgangspunktet gjaldt restriksjonene i fra Oslo kommune fram til 1 desember. Det var den informasjonen som var tilgjengelig og vi handlet ut ifra dette. Torsdag den 10 des. kom det fram under pressekonferansen at Oslo kommune ville forlenge restriksjonene forløpende fram til 14 desember. I praksis betyde dette at faktura filen var sendt og lå klar til trekk i nettbanken til våre medlemmet, og våre medlemmer ble dermed fakturert og trukket for ca 72 NOK. Denne fakturaen gjelder da for den siste uken av desember måned da alle våre medlemmer hadde allerede lagret dager fra perioden abonnementet deres var fryst.

Alle medlemmer kommer til å få til gode den tid de betalt for så snart vi åpner. Og vi kommer til å justere kommende dragninger så de ikke skal behøve å betale for de dagene vi hatt stengt og en ikke kunne benytte sitt medlemskap. Kompensasjonen skjer automatisk, uten at våre medlemmer behøver å gjøre noe. Ønsker du bli kompensert på annet vis, ber vi deg ta kontakt med post@f24s.com.

Vi følger hele tiden med på myndighetenes anbefalinger og restriksjoner, så vi kan direkte agere for å løse dette så gunstig som mulig for våre medlemmer.

Ettersom at vi nå er pålagt av myndighetene til å holde våre sentre stengt for å redusere smittefaren, skal vi selvfølgelig svare på alle spørsmål dette medbringer og usikkerhet rundt dette. Det vil være stor pågang i innboksen, men vi svarer fortløpende på alle henvendelser fra dere. Har dere spørsmål som ikke besvares på vår hjemmeside kontakt oss ved å sende en mail til post@f24s.com.


Med vennlig hilsen,
Fitness24Seven

The site is constantly updated - last updated at 07:45 21/1

Our gyms are closed

In line with the authorities’ order, Fitness24Seven will temporarily close all our gym from 10 November to prevent the spread of the coronavirus. For the time being, this applies until 4th of February, but you will always find the latest information on our website.

We sincerely apologize for any inconvenience this may cause you as a member. Therefore, we will freeze all our memberships from November 10 until we reopen our gyms.

We will adhere to the municipality’s and the health authorities measures and restrictions, and we are working to keep our centers an infection-free zone and will now focus extra on cleaning and maintenance.

During the period 10.11.2020 to 04.02.2021, Fitness24Seven will close all its gyms in Norway. All our members have been automatically frozen from 10.11.2020. The freeze will continue until we can reopen our gyms again. The compensation for closed days in November will be compensated by the reopening of the centers. The compensation is given in the form of a free training period.

The time we kept closed is given as free training time and corresponds in time with the days we have kept closed. The compensation is automatically regulated on your membership, you as a member do not need to contact us about it.

We thank all our members for understanding this in the difficult situation the whole country is in now. The Fitness24Seven management team is in dialogue to solve the operational tasks and will continuously provide new information on our website.

We apologize for the inconvenience during the Corona time. We understand your concern. In the meantime, we must also keep in mind that the Covid-19 outbreak has been classified by the WHO as a global pandemic, which has resulted in the government / municipality introducing orders to close our gyms again.

As a member of Fitness24Seven, payments are made in advance on the 29th of each month and is a payment for the upcoming calendar month. Members who have a continuous subscription each month, pay through the payment agreement AvtaleGiro or Repetitive card payment. Fitness24Seven's finance department starts the process of creating invoice files between 5-10 days ahead of the invoicing date, which is on the 29th of each month.

In principle, the restrictions applied from Oslo Municipality until 1 December. This was the information that was available in that current time and we acted based on this. On Thursday the 26th, it was revealed during the press conference that the City of Oslo would extend the restrictions until 14 December. In practice, this means that the invoice file was already sent and ready for withdrawal in our member's online bank, and our members were therefore invoiced and deducted for approximately NOK 72. This invoice then applies to the last week of December when all our members had already saved days from the period their subscription was frozen.

All members will receive the time they paid for as soon as we open. In the future we will adjust withdraws so they do not have to pay for the days we had closed and could not use their membership. The compensation happens automatically, without our members having to do anything. If you wish to be compensated in another way, please contact post@f24s.com.

We constantly follow the authorities' recommendations and restrictions, so we can act directly to resolve this in favor for our members.

As we are now required by the authorities to keep our centers closed to reduce the risk of infection, we must of course answer all the questions this entails and the uncertainty surrounding this. There will be a lot going on in the inbox, but we will respond continuously to all inquiries from you. If you have questions that are not answered on our website, contact us by sending an email to post@f24s.com .

 

Best regards,

Fitness24Seven